Item no.:
CB0037
Origin:
Zhejiang
Circa:
130 years
Material:
Nan wood
Size:
78'x57'x24'